Bed & Breakfast & Restaurant d’Hellekapelle

Michel & Carine Dehem
Dikkebusstraat 171

8958 LOKER   


Tel: 057/20 24 83
www.dhellekapelle.be  •  info@dhellekapelle.be
 

© Bed & Breakfast d’Hellekapelle  

Reservatievoorwaarden

Reservatievoorwaarden Terug naar kamers Prijzen

             De duur van het verblijf :

De cliënt kan zich onder geen enkele omstandigheid beroepen op enig recht tot bezetting van het gastenverblijf buiten de gereserveerde duur van het verblijf en de hierboven bedoelde data.

Aankomst en vertrek : De cliënt moet zich op de vastgestelde dag tussen 16 h en 18 h aanbieden. In geval van laattijdige of uitgestelde aankomst moet de cliënt de eigenaar vooraf verwittigen. Indien dit niet gebeurd is behoudt de eigenaar zich het recht voor om na 19 h  na verloop van het overeengekomen uiterste uur van aankomst- vrij te beschikken over de kamer, zonder enige aanspraak mogelijkheid op terugbetaling. Op de dag van het vertrek verlaat de cliënt het verblijf voor 10 h. Er wordt geen enkele prijsvermindering toegestaan, noch bij laattijdige aankomst noch bij voortijdig vertrek.

Reglement van orde : De cliënt dient het rustig karakter van het gastenverblijf te eerbiedigen en dit te gebruiken overeenkomstig de bestemming ervan. Hij zal niets doen dat de rust en de privacy van de andere cliënten of van de bewoners kan verstoren. . De cliënt ontvangt de kamers in een onberispelijke staat en verbindt er zich toe om de kamers in dezelfde staat terug te bezorgen en om niet te roken binnen de muren van het gastenverblijf.

Aansprakelijkheid:  BVBA DEHEM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige diefstal, schade, of verlies betreffende zaken die de cliënten toebehoren, tenzij in geval van kennelijke onzorgvuldigheid van harentwege.  Elke beschadiging aan goederen van de eigenaar dient onmiddellijk gemeld te worden aan de eigenaar. Het volledig herstel en alle bijkomende kosten, hier inbegrepen de gerechtskosten die door de beschadiging zouden teweeg gebracht worden zijn ten laste van de cliënt. In geval van beschadiging of diefstal behoudt de eigenaar zich het recht voor om een gerechtelijke vervolging te benaarstigen.

Gebruik van WIFI :  Het gebruik van WIFI door de cliënt gebeurt integraal onder zijn verantwoordelijkheid. De cliënt dient zich te onthouden van elk onwettig, bedrieglijk, foutief of overdreven gebruik van die dienst en zal de onder zijn toezicht zijnde minderjarige kinderen waarschuwen omtrent de gevaren van het internet. De gebruiker zal aansprakelijk gesteld worden voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel veroorzaakt door het gebruik van de wifi voorziening. BVBA DEHEM is ontlast van elke aansprakelijkheid in het geval de WIFI  voorziening niet bruikbaar is en behoudt zich het recht voor om de toegang tot WIFI  op elk tijdstip te onderbreken, dit zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Capaciteit : Het huidig contract is toegestaan voor een vast bepaald aantal personen. Indien het aantal cliënten dit aantal overstijgt kan de eigenaar de bijkomende cliënten weigeren. Niet de minste terugbetaling zal bekomen worden indien deze weigering het vertrek van een groter aantal cliënten dan de geweigerde tot gevolg zou hebben.

Dieren : In het belang van de hygiëne en de rust van de gasten wordt geen enkel huisdier toegelaten in de gasten woning. Indien de cliënt deze voorwaarde niet eerbiedigt kan de eigenaar hem de toegang weigeren en de overeenkomst verbreken ten laste van de cliënt, zonder dat deze aanspraak kan maken op enige terugbetaling.

Betalingswijze: De reservering dient bekrachtigd door de creditering van een voorschot van 30% van de totale prijs.  Het saldo is te vereffenen 14 dagen voor aanvang van het verblijf door overschrijving op de bankrekening van de BVBA DEHEM. De cliënt die het saldo niet vereffend heeft op de overeengekomen datum, te weten 14 dagen voor de datum van aankomst, wordt geacht zijn verblijf geannuleerd te hebben. Bij betaling per bank overschrijving zijn de kosten en de belastingen ten laste van de opdrachtgever, behalve voor de IBAN-overschrijvingen binnen het kader van de Europese gemeenschap.  De factuur wordt aan de cliënt overhandigd bij zijn aankomst.

Annulering :  Annulering door de cliënt : Elke annulering moet kenbaar gemaakt worden per mail gezonden aan de eigenaar. Deze annulering is pas geldig als BVBA DEHEM deze annulering schriftelijk bevestigd heeft.  Indien de annulering gemaakt wordt, 2 maand voor aanvang van het verblijf wordt het volledige voorschot teruggestort. Tussen 2 maand en 1 week voor aanvang van het verblijf blijft het voorschot van 30 % van de totale prijs verworven door de eigenaar, maar indien de annulering 1 week of minder voordien kenbaar gemaakt wordt, blijft de volledige betaling verworven door de eigenaar.

Annulering door de eigenaar : in geval de eigenaar uw verblijf zou moeten annuleren worden aan de cliënt alle gestorte sommen terugbetaald door overschrijving op het nummer van de IBAN bankrekening dat de client hem opgeeft. De cliënt zal geen enkele andere vorm van schadeloosstelling kunnen eisen.

Bevoegde rechtbank en keuze van het toepasselijk recht :  In alle gevallen bieden wij de mogelijkheid om de geschillen op minnelijke wijze te regelen. Indien geen minnelijke regeling bereikt wordt dient ieder geschil ontstaan als gevolg of in samenhang met deze reservering uitsluitend berecht door de bevoegde rechtbanken te IEPER en met toepassing van de Belgische wetgeving.